Primær navigation

Områdenavigation Om Alm. Brand Markets

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Disclosure for investeringsanbefalinger

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Alm. Brand Bank A/S.

  


Afsender

Investeringsanbefalingen er udarbejdet af Investeringsrådgivning, som er en del af børsafdelingen i Alm. Brand Bank A/S, datterselskab af Alm. Brand A/S. Alm. Brand Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Markedsføringsmateriale

Investeringsanbefalingen udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse. Der gælder ikke et forbud mod at handle værdipapirer forud for udbredelsen af materialet.

Anvendte finansielle modeller og metoder

Investeringsanbefalingen er udarbejdet på baggrund af en kombination af én eller flere dele af metoder for værdiansættelse. I vurderingen og eventuelle anbefalinger kan indgå, men ikke begrænset til, elementer som den makroøkonomiske udvikling, branchekendskab, udviklingen i historiske selskabsrapporter, selskabets egne samt konkurrenternes forventninger.

 

Med mindre andet er angivet, er kursoplysninger indeholdt i investeringsanbefalingen lukkekurser fra handelsdagen før datoen for udsendelsen af investeringsanbefalingen.

Kilder til investeringsanbefalingen

Med mindre andet er angivet har Investeringsanbefalingen eller dele heraf ikke været forelagt det omhandlede selskab forud for anbefalingens offentliggørelse. Investeringsrådgivning står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende, og de bør ikke antages herfor. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig bekræftelse af oplysningerne.

 

De meninger, der fremgår af anbefalingen, er Investeringsrådgivnings ansattes meninger og afspejler deres vurdering pr. dato for anbefalingens udarbejdelse. Investeringsanbefalingen eller dele heraf har ikke været forelagt det omhandlede selskab forud for anbefalingens offentliggørelse.

Prisoplysninger

Alle oplysninger om omkostninger og dertil knyttede gebyrer forbundet med finansielle instrumenter anbefalet i investeringsanbefalingen og disse omkostninger og gebyrers samlede effekt på afkastet af investeringen, er regelmæssigt og mindste én gang om året i investerings levetid, til rådighed for kunden ved henvendelse til Investeringsrådgivning.

Anbefalingsstruktur

Investeringsrådgivning anvender en anbefalingsstruktur bestående af anbefalingen 'Køb'.  

 

Anbefalingen ’Køb’ afspejler investeringsrådgivnings ansattes vurdering af finansielle instrumenter eller udstedere, der set over anbefalingens tidshorisont kan stige mere end det generelle marked. 

 

Anbefalingsstrukturen består desuden af to porteføljer som afspejler Investeringsrådgivnings ansattes vurdering af finansielle instrumenter eller udstedere, der set over anbefalingens tidshorisont kan stige mere end det generelle marked.

 

Tidshorisonten for anbefalingen kan være af både kortere eller længere varighed og afhængig af den enkelte portefølje. En oversigt over de enkelte porteføljers tidshorisont ses af nedenstående tabel.

 

Investeringsrådgivning anvender ikke kursmål på de finansielle instrumenter eller udstedere der indgår i modelporteføljerne. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet.

 

 

Portefølje Tidshorisont

Alm. Brand Modelportfølje

6-12 mdr.

Alm. Brand Tekniske signaler

<3 mdr.

 

Ved mindre andet er nævnt, opdateres investeringsanbefalingen med en hyppighed på minimum 12 måneder. Modelporteføljerne opdateres som minimum i forhold til tidshorisonten der fremgår af ovenstående tabel.

Anbefalingshistorik

Via nedenstående link ses en liste over alle investeringsanbefalinger for finansielle instrumenter eller udstedere, der er udbredt i løbet af den foregående 12-måneders periode af Investeringsrådgivning.

 

Anbefalingshistorik  

Risikoadvarsel

Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i investeringsanbefalingen. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden af deres investering og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, som omtales i denne investeringsanbefaling, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

Interessekonflikter

Alm. Brand Bank A/S har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanbefalinger. Analytikere eller andre relevante personer i Investeringsrådgivning er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke anbefalingens objektivitet og uafhængighed, til chefen for Investeringsrådgivning og til compliancefunktionen.

 

Ansatte hos Investeringsrådgivning, inklusive ansatte analytikere, modtager betaling, som afhænger af hele Alm. Brand Banks lønsomhed. De meninger, der er indeholdt i Investeringsrådgivnings investeringsanbefalinger, afspejler nøjagtigt de respektive analytikeres eller personers personlige meninger, og der er ikke nogen del af disse personers betaling, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger, angivet i investeringsanbefalingen.

 

Alm. Brand Bank, dennes koncernforbundne selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte ejer eller kan have positioner i de værdipapirer, der er nævnt i investeringsanbefalingen. Investeringsrådgivning må ikke udarbejde investeringsanbefalinger eller udtale sig om aktier, hvor Alm. Brand Bank A/S besidder mere end 0,5 % af en udsteders samlede udstedte aktiekapital, er market maker eller likviditetsstiller i udstederens finansielle instrumenter, eller i den foregående 12-måneders periode har været ’lead manager’ eller ’co-lead manager’ for eventuelle offentliggjorte udbud af udstederens finansielle instrumenter.

 

Forfatteren af investeringsanbefalingen kan eje aktier i de i investeringsanbefalingen nævnte selskaber.

 

Mulige interessekonflikter

Videregivelse

Investeringsanbefalingen kan indeholde immaterielle rettigheder, som tilhører Alm. Brand Bank, og ingen del af Investeringsrådgivnings investeringsanbefalinger må i bearbejdet eller ubearbejdet form gengives eller distribueres til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Investeringsrådgivning.

 

Distributionen af investeringsanbefalingen kan i visse retsområder være underlagt indskrænkende retsregler, og personer, som har anbefalingen i deres besiddelse, bør gøre sig bekendt med og overholde eventuelle begrænsninger.

DISCLAIMER

Denne investeringsanbefaling er udarbejdet af Investeringsrådgivning til personlig orientering for de investorer, som Investeringsrådgivning har udleveret investeringsanbefalingen til. Investeringsanbefalingen er baseret på offentlig tilgængelige oplysninger samt egne beregninger herpå.

 

Oplysningerne i investeringsanbefalingen er ikke at betragte som personlige anbefalinger eller investeringsrådgivning. Formålet med investeringsanbefalingen er at give information om investeringsmuligheder, og investeringsanbefalingen kan alene betragtes som del af et informationsgrundlag til brug for en investeringsbeslutning.

 

Investeringsrådgivning påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationer i investeringsanbefalingen. Investeringsanbefalingen skal ikke opfattes som et tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Investeringsrådgivning påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i investeringsanbefalingen. Investeringsrådgivning og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige over for tredjemand for direkte eller indirekte skade samt følgeskade, der opstår som følge af brug af oplysninger indeholdt i investeringsanbefalingen, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, selv hvis Investeringsrådgivning direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen.

 

Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Oplysninger i investeringsanbefalingen om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til, at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger omkring enhver form for investering i finansielle instrumenter, som omtales i denne investeringsanbefaling, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

Såfremt investeringsanbefalingen indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter

Finanstilsynets risikomærkning tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys: grøn, gul og rød, og afspejler både risikoen for tab ved investeringen, og hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser af den.

 

Grøn kategori

Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Kategorien omfatter fx danske statsobligationer i euro og DKK samt danske realkreditobligationer.

 

Gul kategori

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Kategorien omfatter fx børsnoterede aktier og investeringsbeviser.

 

Rød kategori

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue. Kategorien omfatter fx optioner, futures, rente-swaps mv.

 

Se Finanstilsynets risikomærkning for en uddybende forklaring på risikomærkningen samt en komplet oversigt over de mest almindelige investeringsprodukter.

 

Risikomærkning af investeringsprodukter
 

 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand Markets | Midtermolen 7 | 2100 København Ø  | 35 47 72 90 markets@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand Markets | Midtermolen 7 | 2100 København Ø  | 35 47 72 90 markets@almbrand.dk